برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش زبان از صفر با داستان رمئو ژولیت

اگر سری به بخش داستان های سایت ما بزنید خواهید دید بیشتر شان رمان ها یا نوشته های ویلیام شکسپیر هستند.چون داستان های این نویسنده بزرگ در کنار جذابیت بار احساسی هم دارند.در همین راستا و همچنین در جهت تقویت مهارت لیسنینگ تان قصد دارم امروز داستان رومئو ژولیت را برای تان روایت کنم.

داستان کوتاه رمئو و ژولیت

داستان کوتاه رمئو و ژولیت

Many years ago in Verona, Italy, there were two families.

سال ها پیش در ورونای ایتالیا دو خانواده زندگی می کردند.

‘We are the Capulets.’

“ما کاپولت هستیم

‘We are the Montagues.’

“ما مونتاگ هستیم”

These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet.

این خانواده ها همیشه با هم دعوا داشتند.مونتاگ ها یک پسر به نام رومئو و کاپولت ها یک دختر به ژولیت دارند.

One night the Capulets have a party and Romeo goes. He meets Juliet and they fall in love. Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry

یک شب کاپولت ها مهمانی داشتند و رومئو هم رفت.او ژولیت رو دید و آنها عاشق یکدیگر شدند.پسر عمو ژولیت تیبالت رمئو را می بیند و بسیار ناراحت می شود.

‘He’s a Montague! Get him!’

او یک مونتاگ است او را بگیر.

‘Oh Romeo, why are you a Montague?’

“او رمئو چرا تو یک مونتاگ هستی؟”

Romeo and Juliet talk and decide to get married

رومئو و ژولیت با هم صحبت کردن و تصمیم گرفتند ازدواج کنند.

They know that their families will be very angry so they go to Friar Lawrence and are married in secret.

آنها می دانند خانواده هایشان بسیار عصبانی می شوند.بنابراین به نزد راهب لارنس می روند و مخفیانه ازدواج می کنند.

The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn’t want to fight but his best friend, Mercutio, does.

روز بعد،تیبالت رومئو را می بیند.او هنوز هم از رومئو ناراحت است و می خواهد با او دعوا کند.رومئو نمی خواهد با او دعوا کند ولی بهترین دوستش مرکوتیو می خواهد.

‘If you won’t fight him, I will!’

“اگر نمی خوای باهاش دعوا کنی؟ من می خوام”

Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset he fights Tybalt and kills him too!

مرکوتیو با تیبالت دعوا میکند.تیبالت مرکوتیو را می کشد.رومئو بسیار ناراحت می شود.او با تیبالت دعوا می کند و  می کشد اش.

The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help

پرنس ورنا بسیار ناراحت است و رمئو را بیرون می کند.ژولیت به نزد راهب لارنس می رود تا به او کمک کند.

‘Here is a special drink. You will sleep for two days. Your family will think you are dead but you will wake up. Then you and Romeo can be free together.’

این یک نوشیدنی است که شما را برای دو روز به خواب می برد..خانوادت فکر می کنند مردی  و شما از خواب بر می خیزی.سپس با رمئو آزاد خواهی بود.

Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn’t get the message. He hears that Juliet is dead!

راهب لارنس نامه ای برای رومئو می فرستد و نقشه را به او می گوید.اما رمئو پیام را دریافت می نمی کند.او می شنود ژولیت مرده است.

Romeo is so upset he buys some poison and goes to see Juliet.

رومئو خیلی ناراحت است که مقداری سم می خرد و به دیدن ژولیت می رود.

‘Now I will stay with you forever.’

“اکنون من با تو خواهم بود برای همیشه”

Too late, Juliet wakes up! She sees what happened.

بسیار دیر.ژولیت بیدار می شود و می بیند چه اتفاقی افتاده است.

‘Oh no! You didn’t leave any poison for me but here is your knife.’

“اوه نه، تو هیچ سمی برای من نذاشتی.اما چاقوی تو اینجاست.”

Romeo and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. They are so sad they agree not to fight any more.

رومئو و ژولیت هردو می میرند،راهب لارنس به کاپولت ها و مونتاگ ها می گوید چه اتفاقی افتاده است.آنها بسیار ناراحت می شوند. و موافقت می کنند دیگر با هم نجنگند.

رمئو و ژولیت
رمئو و ژولیتداستان کوتاه رومئو و ژولیت

کلام آخر

اگر تمامی کلمات مهم و نا آشنا داستان رومئو و ژولیت را یاد گرفتید سری به مقاله های زیر بزنید تا واژگان دایره لغت تان بیش تر شود و راحت تر انگلیسی صحبت کنید.

گروه توسعه نرم افزار آموزش انگلیسی شیوا به منظور تقویت مهارت شنیداری شما کاربران گرامی بیش از 100 داستان کوتاه زبان انگلیسی را در خود جای داده است اگر مایل هستید آنها را بشنوید نرم افزار را از لینک زیر دانلود و نصب کنید.