برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

داستان کوتاه سرگذشت فلورانس نایتینگل

آیا وقتی یک فیلم زبان اصلی می بینید یا به اخبار شبکه های انگلیسی زبان گوش می دهید تمام کلمات شان را متوجه می شوید؟ اگر جواب تان به این سوال خیر است با من همراه شوید تا در غالب یک ویدیو جذاب مهارت شنیدن و تشخیص معنی واژگان انگلیسی را در شما تقویت کنم.

دانلود داستان کوتاه انگلیسی سرگذشت فلورانس نایتینگل

تمامی دیالوگ های ویدیویی زیر در ادامه ترجمه است. لذا پیشنهاد می شود بعد تماشای آن در صورت نیاز سری به ترجمه بزنید و معنی کلماتی که بلد نیستید را پیدا کنید.

Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich and they had two homes in Britain as well as servants.

فلورانس نایتینگل پرستاری بود که جان بسیاری را در قرن 19 ام نجات داد.نام او برگرفته از شهر فلورانس در ایتالیا بود،جایی که والدین او پس از ازدواج در 1818 رفتند.خانواده او ثروتمند بودند و دو خانه در بریتانیا و همچنین خدمتکار داشتند.

Florence was an unusual young woman for her time because she didn’t want to go to parties and get married. She wanted to be a nurse and help people. Her family didn’t want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her. In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it.

فلورانس برای دوره خود یک زن غیر عادی بود چون نمی خواست به مهمانی ها برود و ازدواج کند.او می خواست پرستار شود و به مردم کمک کند.خانواده اش نمی خواستند او پرستار شود چون بیمارستان های آن زمان مکان های کثیف و وحشتناکی بودند.آنها نگران او بودند.در سال 1851 فلورانس به آلمان رفت و همه چیز را در مورد پرستاری آموخت.این کار سختی بود اما او دوستش داشت.

In 1854, lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help

در سال 1854تعداد زیادی از سربازان بریتانیایی برای جنگ به جنگ کریمه رفتند.بیمارستان های ارتش مملو از مردان مجروح بود.اما هیچ پرستاری نبود و مردان بسیاری مردند.فلورانس و گروهی از پرستاران برای کمک رفتند.

Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying.

فلورانس بیست ساعت در روز کار می کرد تا بیمارستان ارتش را به مکانی تمیز تر و امن تر تبدیل کند.برای مردان غذا تازه می آورد،تخت های بیمارستان را تمیز می کرد و از باندهای تمیز برای مجروحان استفاده می نمود. به زودی مردان کمتری مردند.

At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp and the soldiers called her ‘The lady with the lamp’.

در شب،فلورانس در بیمارستان قدم می زد،او با سربازان مجروح صحبت می کرد و به مردان کمک می کرد برای خانواده هایشان نامه بنویسند.او چراغی به همراه داشت و سربازان او را بانویی با چراغ صدا می کردند.

When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honour.

وقتی فلورانس به انگلستان بازگشت.مردم او را به دلیل کار شگفت انگیزش در کریمه یک قهرمان نامیدند.ملکه ویکتوریا برای تشکر از او نامه ای نوشت.او به کار سخت در بریتانیا برای بهبود بخشیدن به بیمارستان ها ادامه داد و مدال شایستگی دریافت کرد.او اولین زنی بود که این افتخار را کسب کرد.

فلورانس نایتینگل
زندگی نامه فلورانس نایتینگل با ترجمه فارسی

کلام آخر

من و همکارانم در سایت انگلیش سی تی معتقد هستیم دیگر تکنیک های قدیمی آموزش زبان انگلیسی مفید نیستند از همین رو می خواهیم به کمک داستان صوتی،پادکست و مکالمه های روز مره به شما انگلیسی بیاموزیم.در ادامه پست هایی مربوطه به حوضه داستان کوتاه انگلیسی آورده شده است.

اگر از این تکنیک خوش تان آمده است و با چند مقاله بالا اقناع نشده اید پیشنهاد میکنم نرم افزار آموزش صفر تا صد انگلیسی با داستان کوتاه را از لینک زیر دانلود کنید.