برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش زبان انگلیسی به کمک داستان کوتاه جذاب رابین هود

در این درس می خواهم داستان رابین هود را برایتان روایت کنم تا به کمک این داستان کوتاه انگلیسی زبان یاد بگیرید.پس بدون درنگ قلم کاغذتان را حاضر کنید و در ادامه با من باشید.

داستان رابین هود

People have told stories about Robin Hood for more than 700 years. Nobody knows if he was a real person or an invented character. In the legends, Robin was extremely intelligent and had a playful sense of humour. He loved playing tricks on people. ‘Pick a card, any card!’

مردم هفصد سال است داستان هایی در مورد رابین هود گفته اند.هیچ کس نمی داند او یک شخصیت واقعی بوده یا شخصیتی اختراعی.رابین هود بسیار باهوش بود و شوخ طبعی داشت.او عاشق حقه بازی با مردم بود.”یک کارت هرکارتی رو انتخاب کنید.”

The stories say that Robin Hood was a skilled archer and he always carried a bow and arrow. ‘Ha ha, too easy!’

افسانه می گوید رابین هود تیرانداز ماهری بود و همیشه با خود تیر و کمان حمل می کرد.”ها،ها،خیلی ساده”

He wore green clothes and a hat with a green feather. He lived in Sherwood Forest with a group of outlaws, or criminals, known as his ‘Merry Men’. The group included Friar Tuck, ‘Mmm, yummy!’, Little John, who was unusually tall, ‘Little is just my nickname!’, and Robin’s true love, Maid Marian. ‘Take that!’

او لباسی سبز داشت و کلاهی با پر سبز.او با گروهی از یاغی ها و جنایت کاران که به مردان شاد معروف بودن در جنگل شروود زندگی می کرد.جان کوچولو که به صورت غیر عادی بلند بود.”کوچولو فقط نام مستعار من است.”عشق واقعی رابین هود خدمتکار ماریان بود.”بگیر اینو”

Sherwood Forest was a royal hunting forest near Nottingham in England. Most people thought that forests were dangerous places to go. People travelling through the forests were often robbed by outlaws.

جنگل شروود،شکارگاه سلطنتی در اطراف ناتینگهام انگلیس بود.اغلب مردم فکر می کردند جنگل جای خطرناکی برای رفتن است.مردم اغلب وقتی از جنگل ها گذر می کردند غارت می شدند.

‘Your money, please, my Lord!’
‘Oh no, it’s Robin Hood!’

پول شما،لطفاً لرد من.

او نه،او رابین هود است.

The stories say that Robin Hood only took money from rich people so that he could give it to people who needed it. So he became famous for ‘robbing from the rich and giving to the poor’.

داستان ها می گویند رابین هود فقط از افراد ثروت مند پول می گرفت و به افرادی که نیاز داشتند می داد.بنابراین معروف شده بود  به “دزدی از ثروتمندان و دادن به فقرا”

Here you are, my dear.’
‘Oh, thank you, Robin!’

“بفرمایید عزیزم.”

“اوه،ممنون رابین”

The Sheriff of Nottingham was Robin’s arch-enemy. It was the sheriff’s job to keep the woods safe and to make sure that nobody stole the king’s deer.‘What’s that? Is that Robin Hood?’

داروغه ناتینگهام دشمن سر سخت رابین هود بود.وظیفه داروغه این بود که جنگل را ایمن نگه دارد و مطمئن شود کسی آهو های پادشاه را نمی دزدد.”این چیه این رابین هوده؟

The Sheriff of Nottingham tried to catch Robin Hood, but never succeeded.‘Oh no, not again!’ “

داروغه ناتینهام سعی کرد رابین هود را بگیرد.اما موفق نشد.او نه،نه دوباره

Centuries ago people loved to tell each other stories of Robin Hood. Later he became a famous character in books, and nowadays Robin is still a well-loved hero in literature, theatre, TV and films.

قرن ها پیش مردم دوست داشتند داستان های رابین هود را برای یکدیگر تعریف کنند.بعد ها کاراکتر معروفی در کتاب ها شد.و امروزه رابین هنوز یک قهرمان محبوب در ادبیات، تئاتر، تلویزیون و فیلم است.

داستان رابین هود
داستان رابین هود

کلام پایانی

در این درس با رابین هود کلمه های زیادی یاد گرفتیم. اما این تعداد کلمه برای تسلط بر زبان انگلیسی کافی نیست برای همین سری به مقاله زیر بزنید

اگر بازهم دنبال داستان های بیشتر هستید نرم افزار آموزش تضمینی زبان انگلیسی شیوا را نصب کنید و از صد ها دیگرش استفاده نمایید..

دانلود نسخه اصلی نرم افزار آموزش زبان انلگیسی با داستان کوتاه شیوا