برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دانلود ویدیو زندگی نامه شکسپیر به فارسی

در این درس می خواهیم با داستان زندگی ویلییام شکسپیر زبان شیرین انگلیسی را یاد بگیریم.پس بی درنگ ویدیو زیر را پلی کنید و در ادامه برای دریافت ترجمه با من همراه باشید.

داستان زندگی ویلیام شکسپیر

 

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-uponAvon, in England. His father, John, was a glove-maker. His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had two older sisters, two younger sisters and three younger brothers.

ویلیام شکسپیر در سال 1564 در استنفورد -آپون آوون انگلیس به دنیا آمد.پدرش جان دستکش دوز بود.مادرش مری ی دختر کشاورز بود..او دو خواهر بزرگتر دو خواهر کوچکتر و سه برادر کوچتر داشت.

William probably studied Latin, Greek and history, and left school when he was 14 or 15. Three years later he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went to London, the capital city of England.

احتمالاً ویلیام لاتین،یونانی وتاریخ خوانده بود.و مدرسه را در 14یا 15 سالگی رها کرد.سه سال بعد با ا آن هاتاوی ازدواج کرد.آنها دختری به سوزانا و دو قلو هایی به نام جولیت و همنت داشتند.گاهی اوقات قبل از 1590 از استنفورد خارج می شد و به لندن پایتخت انگلیس می رفت.

London’s first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. During this time William started to write poems instead of plays. His short poems are called sonnets.

اولین تئاتر لندن در سال 1576 باز شد.شکسپیر در لندن به عنوان بازیگر کار می کرد و سپس شروع به نوشتن کرد.در سال 1593 طائون بیماری وحشتناک هزاران نفر را کشت و تئاتر ها را بست.در این مدت ویلیام به جای نمایشنامه نویسی شروع به نوشتن شعر کرد.به شعر های کوتاه او غزل می گویند.

Shakespeare helped build a new theatre called The Globe. It opened in 1599. It was round and had space for 3,000 people. At The Globe some people stood in front of the stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs! No women acted in Shakespeare’s time: men and boys played all the parts.

شکسپیر به ساخت تئاتر جدید به نام گلوبال کمک کرد.اون در سال 1599 افتتاح شد.اون گرد بود و جایی برای  3000 نفر داشت.در گلوبال  برخی از مردم ایستاده اند و برخی دیگر صندلی دارند.حضار  زمانی که نمایش رو می دیند فریاد می زدند، کف می زدند، هو می کردند و می خندیدند.آنها نمایشنامه ها را تماشا می کردند.موسیقی دانان ها برای اینکه نمایش ها قشنگ تر شود صدا های خاصی پخش می کردند و از  گلوله برای  انفجار استفاده می کردند.هیچ زنی در دوره شکسیپیر بازی نمی کرد.پسر ها و مردها همه بخش ها را بازی می کردند.

Shakespeare wrote comedies with happy endings, like A Midsummer Night’s Dream.He wrote tragedies which had sad endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use today.

شکسپیر کمدی با پایان خوش مثل رویای نیمه شب تابستان نوشت. او تراژدی ای با پایان بد مثل رومئو و ژولیت نوشت.نمایشنامه های تاریخی اش در مورد پادشاه و ملکه بود مثل هنری پنجم.شکسپیر بیش از 38 نمایشنامه یا بیشتر نوشته است.او زبان را دوست داشت و  کلمات و عبارت های جدیدی را اختراع کرده که ما هنوز از آنها استفاده می کنیم.

William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died when he was 52 on 23 April 1616. His plays and poetry were very popular 400 years ago and they are still popular today. People all over the world love his work because he wrote wonderful stories about very interesting people.

ویلیام ثروتمند و مشهور شد.او خانه هایی در استنفرود و لندن داشت.او در 23 آوریل 1616 وقتی که 52 سال داشت مرد.داستان ها و شعر های او 400 سال پیش بسیار محبوب بودند.آنها هنوز هم معروف هستند.مردم سراسر دنیا کار های او را دوست داشتند چرا که او داستان های فوق العاده ای در مورد افرادی بسیار جالب نوشت.

دانلود زندگی نامه شکسپیر
دانلود زندگی نامه شکسپیر

کلام پایانی

حتماً داستان زندگی شکسپیر به شما این نکته را متذکر شده است که بسیاری از واژگان را بلد نیستید. از همین رو پیشنهاد می کنم برای بالا بردن دایره لغات تان مقاله های زیر را نیز بخوانید.

نرم افزار آموزش زبان انگلیسی شیوا داستان کوتاه صوتی جذاب دارد.اگر مایل هستید آن را دانلود کنید از لینک زیر اقدام فرمایید.

دانلود آخرین نسخه نرم افزار آموزش زبان انگلیسی با داستان