برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

داستان کوتاه املین پنکهرست

بسیاری از ما فکر می کنیم کشور های اروپایی از همان ابتدا مدافع حقوق زنان و آزادی بودند.داستان کوتاه حقوق زنان در انگلستان بر این تفکر خط بطلان می کشد و چگونگی ایجاد جنبش های زنان را توضیح می دهد.

داستان کوتاه حقوق زنان

was born in Manchester, in the north of England, in 1858. Back then British women couldn’t vote in elections, but men could.

املین پنکهرست در سال 1858 در منچستر شمال انگلستان به دنیا آمد.در آن زمان زنان بریتانیایی نمی توانستند در انتخابات رای دهند، اما مردان
میتوانستند.

[/text_translate]

Emmeline went to school in Paris, France. As she grew up she became interested in politics and wanted to create a more equal society for women and men. She wanted women to have the same rights as men, such as the right to an education, the right to have a good job and, perhaps most importantly, the right to vote.

املین در پاریس فرانسه به مدرسه رفت.همان طور بزرگتر می شد به یک علاقمند به سیاست تبدیل شد و می خواست جامعه ای برابر برای زنان و مردان بسازد.او می خواست زن ها هم حقوقی یکسان با مردان داشته باشند.مثل حق آموزش دیدن،حق داشتن شغل خوب،از همه مهم تر حق رای .

In 1888, the girls who worked at the Bryant and May match factory in London went on strike. They stopped working and asked the owner of the factory to improve their terrible working conditions. They worked 14 hours a day and were fined for dropping matches on the floor. Many of the girls were ill because they worked with dangerous chemicals. Emmeline supported the strike.

در سال 1888 دخترانی که در کارخانه کبریت برایانت و می لندن کار می کردند دست به اعتصاب زدند.آنها دست از کار کشیدند و از صاحب کارخانه خواستند شرایط وحشتناک کاری شان را بهبود ببخشد.آنها 14ساعت در روز کار می کردند و وقتی کبریت ها را روی زمین می انداختند جریمه می شدند.بیشتر دختر ها مریض بودند چون با مواد شیمیایی کار می کردند.املین از اعتصاب پشتیبانی کرد.

Emmeline formed The Women’s Social and Political Union, also called the Suffragettes, in 1903. The Suffragettes were a group who fought for women’s rights, especially the right to vote. They published a newspaper called Votes for Women which sold 20,000 copies a week.

املین در سال 1903 اتحادیه اجتماعی سیاسی زنان را تشکیل داد. که به آن حق رای نیز می گویند.حق رای گروهی بودن که برای حقوق زنان به ویژه حق رای می جنگیدند.آنها روزنامه ای با نام حق رای برای زنان منتشر می کردند که هفته ای 20 هزار نسخه فروش داشت.

The Suffragettes also held demonstrations, and they often broke the law by smashing windows or chaining themselves to fences to protest. In 1913, a Suffragette called Emily Davison was killed when she threw herself under the king’s horse at a famous horse race, as a protest because the government refused to give women the right to vote.

جنبش حق رای همچنین تظاهراتی برگزار کردند و با شکستن شیشه ها و زنجیر کردن خود به نرده های برای اعتراض، قانون را زیر پا گذاشتند.در سال 1913 یکی از جنبش حق رای به نام امیلی دیویسون برای اعتراض نسبت به ندادن حق رای به زنان در یک مسابقه معروف اسب دوانی خود را به زیر پای اسب پادشاه انداخت و کشته شد.

In 1918, the British government gave women aged over 30 the right to vote, although men could vote when they were 21. Women were finally allowed to vote at the same age as men shortly after Emmeline died on 14 June 1928. Emmeline Pankhurst is sometimes described as one of the most influential people of the 20th century.

در سال 1918 دولت بریتانیا به زنانی که بیشتر از 30 سال داشتند حق رای داد.اگرچه مردان در سن 21 سالگی می‌توانستند رای دهند.زنان در نهایت بلافاصله پس از مرگ املین در 14 ژوئن 1928، اجازه رای دادن در همان سن و سال مردان را پیدا کردند.املین پنکهرست گاهی به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین زنان قرن بیستم توصیف می شود.

دانلود داستان کوتاه املین پنکهرست
دانلود داستان کوتاه املین پنکهرست

کلام آخر

در این درس با داستان جنبش زنان در انگلستان آشنا شدید و کلمات جدیدی یاد گرفتید. اگر فکر می کنید با این تکنیک راحت تر واژگان انگلیسی را یاد می گیرید مطالب زیر را دنبال کنید.

اگر این تعداد ویدیو قانع تان نمی کند و دنبال دنیای داستان های کوتاه زبان انگلیسی هستید نرم افزار آموزشی شیوا را روی دستگاه اندرویدی تان نصب کنید.