برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

جمله مجهول در انگلیسی چگونه ساخته می شوند؟

حتما برای شما نیز پیش آمده که از جمله مجهول در صحبت های خود استفاده کنید. به طور مثال بگویید: “لیوان آب شکسته شده است.” استفاده از جملات مجهول مربوط به مواقعی است، که ما اطلاعی درباره فاعل جمله نداریم. پس جملاتی که در آن فاعل (Subject) مشخص نیست جملات مجهول هستند. در این جملات بیشتر تاکید بر وقوع فعل است تا فاعل آن.

کلمه Voice را تا به حال به معنی صدا می شناختیم اما در اینجا به معنی حالت است. جملات مجهول را passive (یعنی حالت گذرا) و جملات معلوم را active (یعنی حالت فعال) می‌نامند. علت این نامگذاری این است که در حالت passive فاعل مشخص نیست و از فاعل گذر کرده ایم. حالت active یا فعال نیز به این معنی است که فاعل در آن مطرح و فعال است. ما در جملات مجهول با حالت passive بسروکار داریم.

مثال تبدیل جملات مجهول به معلوم:

جمله معلوم:

He make butter from milk.

او از شیر کره درست می کند.

جمله مجهول:

Butter is made from milk.

کره از شیر درست می شود.

جمله مجهول انگلیسی

تبدیل جمله معلوم به مجهول

در تبدیل جملات معلوم به مجهول در ابتدا باید مطمئن شویم که جمله ی ما دارای مفعول است. سپس مراحل زیر را انجام می دهیم.

برای درک بهتر این تبدیل، از این مثال در جمله استفاده می کنیم:

He make butter from milk.

1- در ابتدا مفعول جمله ی قبلی (جمله معلوم) را به ابتدای جمله مجهول می آوریم.

Butter is made from milk.

2- فاعل جمله معلوم حذف می شود. (یا پس از واژه by در انتهای جمله آورده می شود.)

Butter is made from milk (by him).

3- سپس فعل to be را متناسب با زمان جمله، پیش از شکل سوم قسمت فعل قرار می دهیم.

Butter is made from milk.

4- در انتها نیز فعل اصلی جمله معلوم را به شکل قسمت سوم فعل (اسم مفعول) در جمله مجهول بکار می‌بریم.

Butter is made from milk.

ساختار و مثال های جملات مجهول برای زمان های مختلف

در این بخش برای هر یک از زمان افعال، مثال برای تبدیل جمله معلوم به مجهول و همچنین نحوه و فرمول تبدیل آن آورده ایم.

مجهول معلوم فرمول زمان
The man was injured
Someone injured the man was/were + pp گذشته ساده
The house was being cleaned last week he was cleaning the house last week was/were + being + pp گذشته استمراری
The man had been injured
Someone had injured the man had + been + pp  گذشته کامل
The house would have been cleaned if it had been dirty He would have cleaned the house if it had been dirty would have + been + pp شرطی گذشته
The man is injured Someone injures the man am/is/are + pp حال ساده
The house is being cleaned at the moment He is cleaning the house at the moment am/is/are + being + pp حال استمراری
The man has been injured Someone has injured the man have/has + been + pp  حال کامل
The house would be cleaned if he had visitors He would cleaned the house if he had visitors would + be + pp شرطی حال
The man will be injured Someone will injure the man will  be + pp آینده ساده
The house will be being cleaned tomorrow he will be cleaning the house tomorrow will be + being + pp آینده استمرای
The man will have been injured
Someone will have injured the man will have + been + pp   آینده کامل
The house must be cleaned before we arrive He must clean the house before we arrive be + pp مصدر بدون to
The students want to be taught The teacher wants to teach to be + pp مصدر با to
The students enjoy being taught He enjoy teaching being + pp مصدر ing
جدول زمان جملات مجهول

گرامر هایی که برای تسلط بر انگلیسی نیاز دارید

کلام آخر

گرامر های انگلیسی به چند دستور زبان بالا خلاصه نمی شوند. برای همین پیشنهاد من این است. که از نرم افزار آموزش گرامر شیوا برای آموزش انگلیسی استفاده کنید.