برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

احوالپرسی به زبان انگلیسی (رسمی و غیر رسمی – سلام و خداحافظی)

همان طور می دانید یک مکالمه اثر گذار زمانی شروع می شود که با احوالپرسی آغاز شود.به همین دلیل در این درس می خواهم کاربردی ترین اصطلاحات و کلمات احوالپرسی کردن در انگلیسی را به شما بیاموزم.

ویدیو آموزش مهم ترین کلمات و اصطلاحات انگلیسی

احوالپرسی به زبان انگلیسی

احوالپرسی به زبان انگلیسی با گفتن “Hello” شروع می شود. معمولا نحوه احوالپرسی ( Greeting) در فضاهای مختلف متفاوت است. به طور مثال احوالپرسی با یک دوست صمیمی با اعضای خانواده و یک همکار با هم متفاوت هستند. ما معمولا برای احوالپرسی با دوستانمان از کلمات صمیمی تری استفاده می کنیم. همچنین در صحبت با یک همکار از کلمات رسمی تری استفاده می کنیم. یا با افراد جدیدی که زیاد نمیشناسیم به صورت رسمی احوالپرسی می کنیم. ما در مقاله ای دیگر به بررسی نحوه مکالمه کردن برای قرار ملاقات را بررسی کردیم و در اینجا به بررسی شیوه صحبت کردن در ملاقات ها می پردازیم.

ما در این بخش به طور کلی به بررسی کلمات و جملات در دو حالت می پردازیم. در حالت اول هنگام شروع ملاقات دو نفر با هم. حالت دوم هنگام جدا شدن دو نفر از هم. همچنین صحبت ها را در دو فضای رسمی و غیر رسمی بررسی می کنیم.

احوالپرسی رسمی: هنگام شروع دیدار

احوالپرسی به زبان انگلیسی

کلمات مورد استفاده در این موقعیت:

مثالی برای احوالپرسی رسمی: شروع دیدار

Good morning Mr. Karimi.

Hello Ms. Davari. How are you today?

احوالپرسی غیر رسمی: هنگام شروع دیدار

احوالپرسی به زبان انگلیسی

کلمات مورد استفاده در این موقعیت:

نکته: در احوالپرسی به زبان انگلیسی باید دقت کنید که نیازی به پاسخ دادن همه سوالات نیست. به طور مثال به سوالات “How are you” یا “What’s up”. این سوالات همان “حالت چطور است؟” و “چه خبرا” در فارسی است. اگر شما خواستید به این سوال ها پاسخ بدهید از این جملات مرسوم استفاده کنید:

سوال:

How are you? / How are you doing?

جواب:

Very well, thank you. And you? (رسمی)

Fine / Great (غیر رسمی)

سوال:

What’s up?

جواب:

Not much.

I’m just (watching TV, hanging out, cooking dinner, etc.)

احوالپرسی غیر رسمی: پس از مدت ها دوری

در احوالپرسی به زبان انگلیسی اگر شخصی برای مدت زیادی یکی از دوستان یا اعضای خانواده را ندیده باشد از این عبارات استفاده می کند.

احوالپرسی رسمی: هنگام جدا شدن

در احوالپرسی به زبان انگلیسی در هنگام بدرقه و جدایی از این عبارات استفاده می شود. این عبارات مناسب شرایط رسمی و جدی است.

احوالپرسی غیر رسمی: هنگام جدا شدن

بعد از گفتن کلمه “goodbye” در زبان انگلیسی، از این عبارات در موقعیت غیررسمی استفاده کنید.

مکالمه احوالپرسی به زبان انگلیسی: حالت غیر رسمی

برای به دست آوردن تجربه عملی در این بخش به بررسی دو مکالمه دو نفره می پردازیم. این مکالمه در یک فضای دوستانه و غیر رسمی است.

مکالمه احوالپرسی اول:

Sara: Bahram, what’s up?
Bahram: Hi Sara. Nothing much. I’m just hanging out. What’s up with you?
Sara: It’s a good day. I’m feeling fine.
Bahram: How is your sister?
Sara: Oh, fine. Not much has changed.
Bahram: Well, I have to go. Nice seeing you!
Sara: Later!

مکالمه احوالپرسی دوم:

Zahra: Oh, hello Chris. How are you doing?
Ali: I’m well. Thanks for asking. How are you?
Zahra: I can’t complain. Life is treating me well.
Ali: That’s good to hear.
Zahra: Good to see you again. I need to go to my doctor’s appointment.
Ali: Nice seeing you.
Zahra: See you later.

مکالمه احوالپرسی به زبان انگلیسی: حالت رسمی

Ali: Good morning.
Sara: Good morning. How are you?
Ali: I’m very well thank you. And you?
Sara: I’m fine. Thank you for asking.
Ali: Do you have a meeting this morning?
Sara: Yes, I do. Do you have a meeting as well?
Ali: Yes. Well. It was a pleasure seeing you.
Sara: Goodbye.

کلام آخر

اگر از شیوه نگارش این مقاله خوش تان آمده است و می خواهید با مکالمه های کاربردی تر زبان انگلیسی آشنا شوید مقاله های زیر را بخوانید.