معرفی کامل ضمایر در زبان انگلیسی

ضمیر کلمه ای است که به جای فاعل می نشیند و از تکرار چند باره اسم جلوگیری می کند.استفاده از ضمایر دارای قواعد خاص دستوری است که در ادامه به آن پرداخته می شود.البته قبل خواندk ادامه درس پیشنهاد می کنیم مبحث ساختار جمله در زبان انگلیسی را مطالعه کنید چرا مفاهیم گفته شده در …

ادامه مطلب