احوالپرسی به زبان انگلیسی (رسمی و غیر رسمی – سلام و خداحافظی)

همان طور می دانید یک مکالمه اثر گذار زمانی شروع می شود که با احوالپرسی آغاز شود.به همین دلیل در این درس می خواهم کاربردی ترین اصطلاحات و کلمات احوالپرسی کردن در انگلیسی را به شما بیاموزم.

ادامه مطلب