بررسی کامل اسامی اشاره در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای اشاره از ضمیر های اشاره استفاده می شود.این ضمیر ها به دو دسته کلی دور و نزدیک تقسیم بندی می شود.در ادامه پرکابردترین اسم های اشاره به همراه مثال توضیح داده شده است. ضمیر های اشاره در زبان انگلیسی ما در زبان انگلیسی از پنج اسم اشاره به‌عنوان مهم‌ترین اسامی اشاره …

ادامه مطلب