اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی (همراه با مثال)

هنگام به کار بردن اسامی در جمله، گاهی نیاز داریم تا به مقدار و یا تعداد آن اسم اشاره کنیم. مثلاً می‌گوییم آن دو ماشین یا یک کیلو شکر یا هر چیز دیگر.از دیدگاه شمارش، اسامی در زبان انگلیسی به دو دسته اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم‌بندی می‌شوند. ما باید برای بیان …

ادامه مطلب