برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی کامل ضمایر در زبان انگلیسی

ضمیر کلمه ای است که به جای فاعل می نشیند و از تکرار چند باره اسم جلوگیری می کند.استفاده از ضمایر دارای قواعد خاص دستوری است که در ادامه به آن پرداخته می شود.البته قبل خواندk ادامه درس پیشنهاد می کنیم مبحث ساختار جمله در زبان انگلیسی را مطالعه کنید چرا مفاهیم گفته شده در این درس ادامه مبحث قبلی می باشد.

 

ضمیر چیست؟

در زبان انگلیسی برای کلمه ضمیر از واژه‌ی Pronoun استفاده می‌شود. ضمیر کلمه‌ای است که به‌جای اسم قرار می‌گیرد. هدف از به کار بردن ضمیر جلوگیری از تکرار اسم است. برای درک بهتر کاربرد ضمیر در ادامه به بررسی مثالی خواهیم پرداخت:

Sara goes to school. She is a smart student.

سارا به مدرسه می‌رود. او یک دانش‌آموز باهوش است.

همان‌طور که فهمیدید در جمله‌ی دوم ضمیر او به‌جای سارا استفاده‌شده است. “او” نقش ضمیر را در جمله‌ی دوم دارد.

 

ضمیر های مهم در زبان انگلیسی

انواع ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

شما در زبان فارسی با ضمایر فاعلی آشنایی دارید. این ضمایر شامل من، تو، او، ما، شما و آن‌ها می‌شوند. پس ما در زبان فارسی شش ضمیر فاعلی داریم. ضمایر شخصی در زبان انگلیسی در مورد سوم شخص مفرد متفاوت است. در زبان انگلیسی سوم شخص مفرد به سه دسته‌ی مذکر، مؤنث و خنثی تقسیم می‌شود. ضمن اینکه در زبان انگلیسی برای شخص مخاطب به تعداد افراد کاری نداریم. یعنی اگر بخواهیم شخص یا اشخاصی را مورد خطاب قرار بدهیم از کلمه‌ی یکسان استفاده می‌کنیم. کلمه‌ی You در هردوی این موارد به کار خواهد رفت.

جدول ضمیرهای فاعلی در انگلیسی و فارسی

در این بخش مقایسه‌ای بین ضمایر در زبان فارسی و انگلیسی خواهیم کرد. برای بررسی بیشتر به مثال زیر نیز توجه کنید:

Sara goes to school. She is a smart student.

این مثال که در ابتدای بحث نیز آورده شد یک نمونه از کاربرد ضمیر فاعلی بود. در این مثال She در نقش ضمیر فاعلی قرار گرفته است.

مفرد مفرد جمع جمع
من I ما We
تو You شما You
او She,he,it آنها Thay
جدول ضمایر فاعلی

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی به چه ضمیر هایی گفته می شود؟

در جدول زیر ضمایر مفعولی معرفی‌شده‌اند. این ضمایر می‌تواند در جمله جانشین مفعول بشوند.  به این مثال توجه کنید:

Tell me about news.

من را از اخبار مطلع کن.

همانطور که در جمله مشاهده کردید، me در این جمله نقش ضمیر مفعولی را دارد.

نکات مهم در مورد ضمیر مفعولی

  • ضمیر مفعولی ضمیری است که فعل جمله روی آن انجام می شود.
  • از ضمیر مفعولی برای جلوگیری از تکرار نام فعل استفاده می گردد.
مفرد جمع
me us
you you
him,her,it them
جدول ضمایر مفعولی

در زبان انگلیسی به چه ضمیری ضمیر ملکی گفته می شود؟

ضمیر ملکی همان‌طور که از نام آن مشخص است نشان‌دهنده مالکیت چیزی به کسی می‌باشد. ضمیر ملکی به‌جای (صفت ملکی + اسم) در جمله قرار می‌گیرد. به این مثال توجه کنید:

That key is mine.

آن کلید مال من است.

در این جمله عبارت mine در نقش ضمیر ملکی در جمله قرار گرفته است.

مفرد جمع
Mine Ours
Yours Yours
his,hers thirs
جدول ضمایر ملکی
ضمیر های ملکی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی شامل آن دست ضمایری می‌شود که به کلماتی همچون Self و Selves ختم می‌شوند. برای بهتر درک کردن آن‌ها به مثال زیر دقت کنید و جدول را موردمطالعه قرار دهید. به خاطر داشته باشید که در این دست ضمایر، عمل رخ‌داده مربوط به فاعل جمله خواهد بود که باعث می‌شود مفعول همان فاعل باشد. مثال زیر را بررسی کنید:

Like yourself.

خودتان را دوست داشته باشد.

مفرد جمع
myself ourselves
yourself yourselves
himself, herself, itself themselves
جدول ضمایر انعکاسی انگلیسی

در بعضی موارد می‌توان از ضمایر انعکاسی برای تأکید کردن بر اسم‌ها یا ضمیرها نیز بهره برد. به مثالی از این کاربرد دقت کنید:

I can do it myself.

من خودم این کار را می‌توانم انجام دهم.

ضمایر اشاره زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی ضمیر دیگری نیز به کار می‌رود که دانستن آن‌ها برای زبان آموزان لازم است. ازجمله‌ی مهم‌ترین آن‌ها ضمیر اشاره است که باید آن‌ها را شناخت. این ضمیرها بر اساس اشاره به مکان نزدیک و دور و مفرد و جمع بودن متفاوت است. به مثال و جدول زیر دقت کنید:

These are my books.

این ها کتاب های من هستند.

مفرد جمع فاصله
This These نزدیک
That Those دور
جدول ضمایر اشاره انگلیسی

در این جمله از عبارت these برای اشاره به جمع نزدیک استفاده شده است.

ضروری ترین گرامر های انگلیسی

کلام آخر

اگر از تکنیک های آموزشی ما برای گرامر خوش تان آمده است، به نظرم نرم افزار آموزش گرامر انگلیسی شیوا را روی گوشی تان داشته باشید؛ تا به همین شیوه تمامی دستور های زبان انگلیسی را به شما بیاموزیم.