برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش مکالمه – توضیح دادن شکل بدن

در این بخش به بررسی مکالمه در مورد اعضای بدن می‌پردازیم و در آن قصد داریم به فرم‌های مختلف بدن انسان‌ها اشاره کنیم. پیش از این در بخش معرفی اعضای بدن انسان شما را با نام انگلیسی اعضای بدن آشنا کردیم. در این بخش مکالمه‌ای را بررسی می‌کنیم که به ما می‌آموزد تا چگونه درباره شکل اندام‌های مختلف صحبت کنیم.

 

آموزش مکالمه انگلیسی – صحبت درباره شکل بدن افراد

Remi: We need to get these costumes sorted out. I’m not sure we have ones that will fit each person in this play.

رمی: ما باید این لباس ها را مرتب کنیم. من مطمئن نیستم که مواردی داشته باشیم که برای هر فرد در این نمایشنامه مناسب باشد.

Bryan: Let’s see. We need a shirt for Hector. He’s broad-shouldered, so this one would be too small. Any luck finding one over there?

برایان: ببینیم. برای هکتور به یک پیراهن نیاز داریم. او چهار شانه است، بنابراین این یکی خیلی کوچک است. آیا شانسی برای پیدا کردن یکی در آنجا وجود دارد؟

Remi: No, but I think I found a dress for Lee Ann. She’s petite and thin, and I hadn’t been able to find anything that would fit someone that slender. All of the other dresses are for women with either pear-shaped or hourglass figures.

رمی: نه، اما فکر می کنم یک لباس برای لیان پیدا کردم. او ریزه اندام و لاغر است، و من نتوانسته بودم چیزی پیدا کنم که مناسب یک فرد لاغر باشد. تمام لباس‌های دیگرم برای خانم‌هایی با شکل گلابی یا ساعت شنی است.

Bryan: Okay, at least that’s some progress. What about Malcolm? Unlike his brother who is tall and skinny, he’s big and fat. How are we going to find one to fit him?

برایان: خوب، حداقل این مقداری پیشرفت است. مالکوم چطور؟ برخلاف برادرش که قد بلند و لاغر است، بزرگ و چاق است. چگونه یکی را پیدا کنیم که مناسب او باشد؟

Remi: He’s not fat! He’s stocky. He is really muscular and not at all flabby. Oh here’s a pair of pants that would fit Pierre. These are perfect, since he’s not long-legged like all of the other men.

رمی: او چاق نیست! او تنومند است او واقعاً عضلانی است و اصلاً شلخته نیست. اوه اینم یه شلوار که به پیره میاد. اینها عالی هستند، زیرا او مانند بقیه مردان پا دراز نیست.

Bryan: We’re actually doing pretty well, I think.

برایان: فکر می‌کنم ما واقعاً خوب کار می‌کنیم.

Remi: We just need a costume for you.

رمی: ما فقط به یک لباس برای شما نیاز داریم.

Bryan: Me?! What do you mean? I’m not in this play.

برایان: من؟! منظورت چیه؟ من در این نمایشنامه نیستم.

Remi: Oh yes, you are. Ike dropped out, so they need a replacement and you’re the only one who isn’t already in the play.

رمی: اوه بله، تو هستی. آیک انصراف داد، بنابراین آنها نیاز به جایگزینی دارند و شما تنها کسی هستید که قبلاً در بازی حضور ندارید.

Bryan: Oh, no. I thought I could avoid being in the play by volunteering to help with the costumes!

برایان: اوه، نه. فکر می‌کردم می‌توانم با داوطلب شدن برای کمک به لباس‌ها از حضور در نمایش اجتناب کنم!

Remi: Sorry, but I don’t think you can get out of it this time.

رمی: متاسفم، اما فکر نمی‌کنم این بار بتوانید از آن خلاص شوید.

در ادامه آموزش مکالمه زبان انگلیسی شاید دوست داشته باشید که با نحوه مکالمه انگلیسی برای خرید لباس آشنا شوید.

مکالمه های ضروری دیگر:

کلام آخر

اگر می خواهید به هفت تا هفتاد سال مکالمه یاد بدهید حتماً نرم افزار آموزش مکالمه شیوا را روی گوشی اش نصب کنید.این نرم افزار بیش از صد گفتگو ضروری انگلیسی دارد.