برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

کلمات پرسشی زبان انگلیسی (با معنی و مثال)

همانطور که در بخش انواع جمله در زبان انگلیسی معرفی کردیم، یکی از انواع جمله، جملات پرسشی در زبان انگلیسی است. برای ساخت جمله پرسشی در زبان انگلیسی نیاز داریم تا از کلمات پرسشی انگلیسی استفاده کنیم. این کلمات بر اساس نوع سوال متفاوت هستند. در این آموزش به بررسی انواع کلمات پرسشی در زبان انگلیسی و کاربردهای آن ها همراه با مثال می پردازیم. ضمن اینکه با آوردن این کلمات پرسشی انگلیسی در قالب جمله، تلاش می کنیم تا شما زبان آموزان را با جملات پرسشی انگلیسی آشنا کنیم. برخی از این کلمات پرسشی با Wh شروع می شوند که به Wh Questions معروف هستند.

 

کلمات پرسشی انگلیسی

کلمات پرسشی یا استفهامی در زبان انگلیسی

همانطور که پیشتر گفتیم، از هر کدام از کلمات پرسشی در موقعیت و شرایط خاصی استفاده می شوند. در این بخش به بررسی انواع کلمات پرسشی انگلیسی می پردازیم.

 1. who: چه کسی؛ اگر فاعل مورد سوال قرار بگیرد از این کلمه استفاده می کنم.
 2. whom: چه کسی را، کی را؛ هنگامی که مفعول مورد سوال قرار می گیرد.
 3. what: چه چیز؛ هنگامی که فاعل و مفعول غیر شخصی باشند از این کلمه استفاده می کنیم.
 4. where: کجا؛ هنگامی که قید مکان مورد سوال قرار می گیرد.
 5. when: چه وقت، کی؛ هنگامی که قید زمان مورد سوال قرار می گیرد.
 6. how many: چه تعداد؛ هنگامی که تعداد مورد سوال قرار می گیرد.
 7. how much: چه مقدار؛ هنگامی که مقدار مورد سوال قرار می گیرد.
 8. how: چگونه؛ هنگامی که حالت و چونگی رخ دادن فعل مورد سوال قرار می گیرد.
 9. what time: چه ساعت؛ هنگامی که وقت و راس ساعت مورد سوال قرار می گیرد.
 10. how long: چه مدت؛ هنگامی که مدت و زمان مورد سوال قرار  می گیرد.
 11. how often: چند دفعه؛ هنگامی که دفعه و بار مورد سوال قرار می گیرد.
 12. whose: برای چه کسی است؛ هنگامی که صفات ملکی مورد سوال قرار بگیرد.
 13. which: کدام؛ هنگامی که اسم + that, this, those, these  مورد سوال قرار بگیرد.
 14. why: چرا؛ هنگامی که حالت و دلیل مورد سوال قرار بگیرد.
 15. how old: چند ساله؛ هنگامی که سن مورد سوال قرار بگیرد.
 16. how far: چه مسافتی؛ هنگامی مسافت مورد سوال قرار بگیرد.
 17. how tall: چه قدر و اندازه؛ هنگامی که قدر و اندازه مورد سوال قرار بگیرد.
 18. how fast: چه سرعتی؛ هنگامی که سرعت مورد سوال قرار بگیرد.
 19. what color: چه رنگی؛ هنگامی که رنگ چیزی مورد سوال قرار بگیرد.

قوانین استفاده از کلمات پرسشی

استفاده از کلمه های پرسشی wh دارای سه قانون برای استفاده هستند.

قانون اول:

این کلمات پرسشی انگلیسی در اول جمله قرار می گیرند و بعد از آن ها افعال کمکی می آیند.

مثال:

Where + do you work?

How + do you work?

How fast + do you work?

مثال:

I can answer:

Why + can you answer?

When + can you answer?

How fast + can you answer?

قانون دوم:

اگر کلمات پرسشی انگلیسی در میانه جمله قرار بگیرند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند. در این صورت بعد از این کلمات پرسشی فاعل می آید.

Where do you go? → I know where you go

من می دانم تو کجا می روی.

Why don‘t they study? → I know why they don’t study

من می دانم چرا آنها مطالعه نمی کنند.

I am sure why he is happy

من مطمئنم که چرا او خوشحال است.

قانون سوم:

کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند. یعنی به آخر فعل s و یا es و یا ies اضافه می شود.

مثال:

He works.

او کار می کند.

Who works?

چه کسی کار می کند؟

Whose brother works?

برادر چه کسی کار می کند؟

Which teacher works?

کدام معلم کار می کند؟

What kind of student works?

چه نوع دانش آموزی کار می کند؟

بهترین مقاله های گرامر سایت ما:

کلام آخر

تمامی مباحث گرامر زبان انگلیسی در نرم افزار آموزش گرامر انگلیسی شیوا به صورت کامل آورده شده است لذا پیشنهاد می کنم حتماً این برناامه را در گوشی خود داشته باشید.