برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

معرفی کامل حروف اضافه در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی ده ها حرف اضافه داریم که هر کدام کاربرد خاصی دارند. برای همین تصمیم گرفتم لیست کامل حروف اضافه انگلیسی با معنی را در اختیار تان قرار دهم تا از این پس جمله های زیبا تری بنویسید.

 

جدول محتوا
 1. حروف اضافه در زبان انگلیسی Prepositions
 2. انواع حروف اضافه در زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی
  1. حرف‌اضافه “at”
  2. حرف‌اضافه “in”
  3. حرف‌اضافه “on”
  4. حرف‌اضافه “above”
  5. حرف‌اضافه “across”
  6. حرف‌اضافه “against”
  7. حرف‌اضافه “behind”
  8. حرف‌اضافه “below”
  9. حرف‌اضافه “next to”
  10. حرف‌اضافه “from”
  11. حرف‌اضافه “into”
  12. حرف‌اضافه “over”
  13. حرف‌اضافه “through”
  14. حرف‌اضافه “to”
  15. حرف‌اضافه “towards”
  16. حرف‌اضافه “under”
 4. حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی
  1. حرف‌اضافه “in”
  2. حرف‌اضافه “on”
  3. حرف‌اضافه “to”
  4. حرف‌اضافه “for”
  5. حرف‌اضافه “at”
  6. حرف‌اضافه “from”
  7. حرف‌اضافه “ago”
  8. حرف‌اضافه “before”
  9. حرف‌اضافه “by”
  10. حرف‌اضافه “during”
  11. حرف‌اضافه “past”
  12. حرف‌اضافه “since”
  13. حرف‌اضافه “until/till”
 5. سایر حروف اضافه
  1. حرف‌اضافه “with”
  2. حرف‌اضافه “on”
  3. حرف‌اضافه “of”
  4. حرف‌اضافه “about”
  5. حرف‌اضافه “at”
  6. حرف‌اضافه “by”
  7. حرف‌اضافه “from”
 6. تفاوت at و in در خصوص مکان
 7. تفاوت on و in برای موقعیت
 8. اشتباهات رایج در استفاده از حروف اضافه
 9. کلام آخر

حروف اضافه در زبان انگلیسی Prepositions

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنای خاصی ندارند. هدف از بکار گیری آن‌ها ایجاد رابطه بین اجزای جمله است.

انواع حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه را در زبان انگلیسی به طور کلی در این سه دسته قرار می‌دهند:

 • حروف اضافه مکان و حرکت
 • حروف اضافه زمان
 • سایر حروف اضافه

 

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی

معرفی تمام حروف اضافه انگلیسی
معرفی تمام حروف اضافه انگلیسی

این حروف اضافه برای تکمیل کردن جمله از نظر مکانی استفاده می‌شوند.

حرف‌اضافه “at”

کاربرد:

نشان دادن محل ملاقات، اشاره به محل خاص، محل یک مراسم، اشاره به نزدیک چیزی بودن

مثال:

At the cinema, at the party, at the table, …

حرف‌اضافه “in”

کاربرد:

برای اشاره به: چیزی در جهان، مطلبی در جایی چاپ شده باشد، داخل ماشین، مکان‌هایی همچون کشور، شهر، خانه و …

مثال:

In the world, in the book, in the car, in Tehran, …

حرف‌اضافه “on”

کاربرد:

برای اشاره به: برنامه‌های تلویزیون یا رادیو، طبقات ساختمان، چیزی در وسایل حمل‌ونقل، قرار گرفتن چیزی در کنار هم، چیزی روی میز، اشاره به ضمیمه بودن چیزی به چیز دیگر

مثال:

On the left, on the table, on the second floor, on TV, …

حرف‌اضافه “above”

کاربرد:

برای اشاره به: قرار داشتن چیزی بالاتر از چیز دیگر در صورتی که روی آن نباشد.

مثال:

The clouds are above the tower.

ابرها بالای برج هستند.

حرف‌اضافه “across”

کاربرد:

برای اشاره به: حرکت کردن از سویی به سویی دیگر یا در امتداد آن

مثال:

Across the street

حرف‌اضافه “against”

کاربرد:

برای اشاره به: تقابل دو چیز برابر هم، تماس دو چیز با هم

مثال:

Iran against Iraq

ایران مقابل عراق

حرف‌اضافه “behind”

کاربرد:

برای اشاره به: قرار گرفتن چیزی در پشت چیز دیگر

مثال:

There is a bicycle behind the house.

یک دوچرخه پشت خانه وجود دارد.

حرف‌اضافه “below”

کاربرد:

برای اشاره به: قرارگیری چیزی در زیر چیز دیگر

مثال:

It’s six degrees below zero.

هوا شش درجه زیر صفر است.

حرف‌اضافه “next to”

کاربرد:

برای اشاره به: قرارگیری دو چیز در مجاورت هم

مثال:

Sarah is sitting next to Rose.

سارا در مجاورت بهرام نشسته است.

حرف‌اضافه “from”

کاربرد:

برای اشاره به: سرچشمه و اصالت و مبدأ چیزی

مثال:

I am from Iran.

من اهل ایران هستم

حرف‌اضافه “into”

کاربرد:

برای اشاره به: داخل جایی شدن

مثال:

Get into the car.

وارد ماشین شدن.

حرف‌اضافه “in front of”

کاربرد:

برای اشاره به: قرار گرفتن دو چیز روبروی هم

مثال:

A man standing in front of the house.

مردی در جلوی خانه ایستاده است.

حرف‌اضافه “over”

کاربرد:

برای اشاره به: عبور از مانع، چیزی بیش از یک مقدار معین، قرار گرفتن چیزی روی چیز دیگر

مثال:

Over five days, over a wall, jacket over shirt, …

حرف‌اضافه “through”

کاربرد:

برای اشاره به: حرکت در میان چیزی

مثال:

The blood passes through the veins.

خون از میان رگ‌ها عبور می‌کند.

حرف‌اضافه “to”

کاربرد:

برای اشاره به: رفتن به جا و مکانی

مثال:

To go to bed, to London, to the park, …

حرف‌اضافه “towards”

کاربرد:

برای اشاره به: رفتن به سوی چیزی

مثال:

They moved towards the tree.

آن‌ها به سمت درخت رفتند.

حرف‌اضافه “under”

کاربرد:

برای اشاره به: قرارگیری چیزی در زیر چیز دیگر

مثال:

The pencil is under the book.

مداد زیر کتاب است.

 

حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی

حروف اضافه زمان
حروف اضافه زمان در انگلیسی

این حروف اضافه برای تکمیل کردن جمله از نظر زمانی استفاده می‌شوند.

حرف‌اضافه “in”

کاربرد:

برای اشاره به: زمان تقریبی، سال، زمانی از روز، ماه‌ها و فصل‌ها

مثال:

In the afternoon, in July, in 1370, in the future, in winter, …

حرف‌اضافه “on”

کاربرد:

برای اشاره به: تعطیلات رسمی، تاریخ‌ها، روزهای هفته

مثال:

On Tuesday, on 12th March, on Easter Monday, …

حرف‌اضافه “to”

کاربرد:

برای اشاره به: دقیقه در ساعت

مثال:

Five to nine (8:55)

حرف‌اضافه “for”

کاربرد:

برای اشاره به: بازه‌ی مشخص زمانی

مثال:

For three weeks

حرف‌اضافه “at”

کاربرد:

برای اشاره به: زمان مشخص، شب، تعطیلات رسمی، آخر هفته

مثال:

At half past five, at night, at Christmas, at the weekend

حرف‌اضافه “from”

کاربرد:

برای اشاره به: زمان یا تاریخ آغاز چیزی

مثال:

I am in Iran from yesterday.

حرف‌اضافه “ago”

کاربرد:

برای اشاره به: یک زمان مشخص در گذشته

مثال:

One week ago

حرف‌اضافه “before”

کاربرد:

برای اشاره به: پیش از یک تاریخ یا زمان خاصی

مثال:

Before 1990

حرف‌اضافه “by”

کاربرد:

برای اشاره به: تا یک زمان مشخص یا قبل از یک زمان مشخص

مثال:

By 9 o’clock

تا ساعت 9

حرف‌اضافه “during”

کاربرد:

برای اشاره به: طول یک دوره زمانی

مثال:

During the Nowruz Holidays

حرف‌اضافه “past”

کاربرد:

برای اشاره به: دقیقه در ساعت

مثال:

Five past eight (8:05)

حرف‌اضافه “since”

کاربرد:

برای اشاره به: چیزی که از زمانی مشخص در گذشته شروع شده است.

مثال:

Since 1990

حرف‌اضافه “until/till”

کاربرد:

برای اشاره به: فاصله باقی‌مانده تا زمان مشخص

مثال:

Until Monday

سایر حروف اضافه

این حروف در دسته‌بندی‌های مربوط به زمان و مکان قرار نمی‌گیرند.

حرف‌اضافه “with”

کاربرد:

برای اشاره به: همراهی دو یا چند چیز

مثال:

With my friends

حرف‌اضافه “on”

کاربرد:

برای اشاره به: حرکت پیاده یا روی اسب

مثال:

On foot

حرف‌اضافه “of”

کاربرد:

برای اشاره به: مالکیت

مثال:

A leaf of the tree

یک برگ از درخت

حرف‌اضافه “about”

کاربرد:

برای اشاره به: موضوعی خاص

مثال:

What are you talking about?

شما درباره چه چیزی صحبت می‌کنید؟

حرف‌اضافه “at”

کاربرد:

برای اشاره به: سن و سال

مثال:

She died at age 90.

او در نود سالگی مرد.

حرف‌اضافه “by”

کاربرد:

برای اشاره به: وسایل حمل‌ونقل، خالق اثر، کاهش یا افزایش درصد یا قیمت

مثال:

By airplane, a song by Shajarian, by 9 percent

حرف‌اضافه “from”

کاربرد:

برای اشاره به: منشأ یا فرستنده

مثال:

A suggestion from you.

یک پیشنهاد از طرف تو.

تفاوت at و in در خصوص مکان

در به‌کارگیری in و at باید دقت کنید که میان این دو تفاوت جزئی وجود دارد. این تفاوت در مواقعی که به یک مکان اشاره می‌کنیم وجود دارد. از کلمه in برای اشاره به یک قسمت به‌خصوص و مشخص از مکان اشاره می‌کنیم. مثلاً برای اشاره به قسمت آشپزخانه در خانه. از at برای اشاره کلی به مکان موردنظر استفاده می‌کنیم. مثلاً برای اشاره به خود خانه.

تفاوت دیگر این دو کلمه درباره صحبت کردن درباره مکان‌های بزرگ است. مثلاً اگر بخواهیم یک کشور را مورد خطاب قرار بدهیم از in استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم به فرودگاه یک کشوراشاره کنیم از at استفاده می‌کنیم.

تفاوت on و in برای موقعیت

تفاوت استفاده از این دو حرف برای اشاره به موقعیت دو چیز است. اگر بخواهیم بگوییم چیزی روی چیز دیگر است از on استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم بگوییم چیزی داخل چیز دیگر یا مکانی است از in استفاده می‌کنیم.

مثال:

There is a book on the desk.

یک کتاب روی میز قرار دارد.

I have a pencil in my pocket.

من یک مداد در جیبم دارم.

اشتباهات رایج در استفاده از حروف اضافه

 • برخی افعال هستند که نباید همراه آن‌ها از حروف اضافه استفاده کرد.

Resemble, discuss, lack, meet, approach, marry, enter

مثال:

Alex and I discussed (about) the problem.

 • همراه اصطلاحات مرسوم مربوط به زمان که با کلماتی همچون next, last, this, … شروع می‌شوند از حروف اضافه استفاده نمی‌شود.

Let’s see each other (on) next Saturday.

 

 • از کلمهto نباید قبل از کلمه home استفاده کرد.

You are going (to) home.

 • برخی حروف اضافه هستند که بعد از آن‌ها فعل به صورت ing دار به کار برده می‌شود.

After, before, against, at, by, on, of, about, instead of, without

مثال:

She went out without say anything.

 

She went out without saying anything.

کلام آخر

در این مقاله سیر تا پیاز حروف اضافه زبان انگلیسی را برای تان گفتم اما تسلط بر گرامر زبان انگلیسی با همین یک آموزش ممکن نیست لذا پیشنهاد می کنم مقاله های زیر را با دقت بخوانید.

در ضمن در اینجا هم ضروری ترین مکالمه های انگلیسی را آوردیم:

برای یادگیری گرامر در کمتر از یک ماه می توانید نرم افزار شیوا را نصب کنید.این نرم افزار صفر تا صد قواعد دستوری زبان انگلیسی را به شما می آموزد.