برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

افعال زمان حال در زبان انگلیسی (آموزش ساده و کامل)

در بخش زمان افعال در زبان انگلیسی به‌طور کامل با زمان‌های مختلف آشنا شدید. یکی از این زمان‌ها که خود به چند زمان مختلف تقسیم می‌شود افعال زمان حال در زبان انگلیسی است. زمان حال در زبان انگلیسی دارای چهار شکل متفاوت است. در ادامه به بررسی هر چهار نوع فعل زمان حال و فرمول ساخت و کاربرد و مثال‌های آن‌ها پرداخته‌ایم.

 

انواع فعل حال در زبان انگلیسی

  • حال ساده
  • حال استمراری
  • حال کامل
  • حال کامل استمراری

حال ساده (simple present)

فرمول ساخت فعل حال ساده

اولین فعلی که در موضوع افعال زمان حال در زبان انگلیسی بررسی می کنیم زمان حال ساده انگلیسی است. برای ساخت جملات حال ساده بر اساس فرمول‌های زیر از فاعل به همراه فعل در زمان حال ساده استفاده می‌کنیم. دقت کنید که فعل جمله در زمان حال ساده بر اساس فاعل جمله انتخاب می‌شود. اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد به انتهای فعل s یا es اضافه خواهد شد. در مواردی که فاعل جمله غیر از سوم شخص مفرد باشد شکل فعل به‌صورت پایه‌ای آورده می‌شود.

جمله مثبت

فعل در زمان حال ساده + فاعل

 He speaks.

You speak.

جمله منفی

فاعل + do / does + not + شکل اصلی فعل

He does not speak.

you do not speak.

جمله سوالی

برای سؤالی کردن همانند منفی کردن باید دقت کنید که از افعال کمکی do و does استفاده کنید. این افعال در ابتدای جمله سؤالی استفاده می‌شوند. برای سوم شخص مفرد از does و برای سایر موارد از do استفاده می‌شود. حتماً دقت کنید که بعد از این افعال کمکی شکل به‌صورت مصدر و بدون s یا es می‌آید.

Do / does + شکل سوم فعل + فاعل

Does he speak?

Do you speak?

کاربرد فعل حال ساده در زبان انگلیسی

از فعل حال ساده در زبان انگلیسی در مواردی از این دست استفاده می‌شود:

بیان امور روزمره تکراری

Sara usually goes to school.

برای صحبت کردن درباره حقایق

I have a child.

من یک فرزند دارم.

برای صحبت درباره کارهای عادی

I live in a village.

من در دهکده زندگی می کنم.

برای صحبت درباره قوانین و مسائل علمی

The Earth orbits the Sun.

زمین به دور خورشید می چرخد.

نقل‌قول، اخبار و استعدادها

He plays football very good.

او خیلی خوب فوتبال بازی می کند.

جدول افعال کمکی حال ساده

مطابق جدول زیر از افعال کمکی برای منفی کردن و سوالی کردن برای ضمایر مختلف استفاده می‌شود.

فاعل فعل کمکی
I do
you do
he,she,it does
we do
they do
جدول افعال کمکی حال ساده

شکل کوتاه فعل کمکی

می‌توان افعال کمکی زمان حال ساده را به شکل اختصاری زیر استفاده کرد:

Do not → don’t

Does not → doesn’t

حال استمراری (present continuous)

فرمول ساخت زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

یکی از پرکاربردترین افعال زمان حال در زبان انگلیسی، حال استمراری است. برای ساخت یک فعل در زمان حال استمراری در زبان انگلیسی نیاز دارید تا همانند فرمول زیر مشتقات to be را همراه با فعل اصلی به‌صورت ing دار ترکیب کنید. این ساختارها برای هر سه حالت جملات مثبت، منفی و پرسشی آورده شده است.

جمله مثبت

فاعل + am/is/are + فعل ing  دار

He is speaking.

جمله منفی

فاعل + am/is/are not + فعل ing  دار

He is not speaking.

جمله سوالی

Am/Is/Are  + فعل + فاعل ing  دار

Is he speaking?

برای ساخت جملاتی با فعل حال استمراری معمولاً از این قیدها بهره برده می‌شود:

At the moment, now, currently, this week / month / year, . . .

کاربرد فعل زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.

I am watching TV.

برای صحبت در مورد کارهایی که هنوز پایان نیافته است و مدتی نیز ادامه خواهد داشت

Sara is learning English.

بیان تغییرات و تحولات در حال جریان

The new software packages are making almost everything easier for people.

جدول افعال کمکی زمان حال استمراری

برای استفاده از افعال کمکی در زمان حال استمراری مطابق جدول زیر عمل کنید.

فاعل فعل کمکی
i do
you do
he,she,it does
we do
they do
جدول افعال کمکی در زمان حال ساده

شکل کوتاه شده

به طور اختصاری این افعال کمکی را به صورت زیر می‌نویسیم:

I am → I’m

You are → You’re

He is → He’s

تغییر شکل فعل

در فعل زمان حال استمراری باید دقت داشته باشید که در دو مورد زیر شکل فعل دست‌خوش تغییراتی می‌شود.

اگر فعل موردنظر در انتها به حرف e ختم شود و این حرف مورد تلفظ قرار نگیرد. در این صورت باید قبل اضافه کردن ing حرف e را حذف کنیم. این مثال را ببینید:

اگر فعل موردنظر به حروف ie ختم شود می‌بایست از این روش استفاده کرد. قبل از این‌که حروف ing را به فعل اضافه کنیم ie را به y تغییر دهید. به‌طور مثال:

حال کامل (present perfect)

افعال زمان حال در زبان انگلیسی

فرمول ساخت فعل زمان حال کامل در زبان انگلیسی

برای ساخت فعل حال کامل به عنوان یکی از افعال زمان حال در زبان انگلیسی باید از افعال کمکی استفاده شود. با ترکیب have یا has با قسمت سوم فعل اصلی، این فعل ساخته می‌شود. در بخش افعال باقاعده و بی‌قاعده به‌طور کامل درباره ساخت شکل سوم فعل صحبت کردیم. به‌طور خلاصه برای ساخت شکل سوم از این روش استفاده می‌کنیم. برای افعال باقاعده به انتهای آن‌ها ed یا e را اضافه می‌کنیم. برای افعال بی‌قاعده نیز از جدول افعال بی‌قاعده کمک می‌گیریم.

جمله مثبت

فاعل + have/has + قسمت سوم فعل + …

He has spoken.

جمله منفی

فاعل + have not/haven’t or has not/hasn’t + قسمت سوم فعل +…

He has not spoken.

جمله سوالی

Have or has + قسمت سوم فعل + فاعل + …?

Has he spoken?

کاربرد فعل زمان حال کامل در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم درباره اتفاقی صحبت کنیم که در گذشته شروع‌شده است و عمل یا اثر یا عمل آن تا زمان حال ادامه داشته است. درواقع با به کار بردن این زمان از فعل گذشته به حال متصل می‌شود.

برای صحبت درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

They have lived in Tehran for eight years.

آن‌ها  هشت سال است که در تهران زندگی می‌کنند.

برای صحبت درباره کاری که اثر آن از گذشته تا زمان حال باقی مانده است.

He has bought a new car.

او یک ماشین جدید خریده است.

جدول افعال کمکی زمان حال کامل

برای استفاده از افعال کمکی مربوط به زمان حال کامل در زبان انگلیسی از جدول زیر کمک بگیرید.

فاعل فعل کمکی
i have
you have
he,she,it has
we have
they have
جدول افعال کمکی

 

شکل کوتاه فعل کمکی

می‌توان افعال کمکی زمان حال کامل را به شکل اختصاری زیر استفاده کرد:

I have → I’ve

He has → He’s

تغییر شکل فعل

کلمات منتهی به e فقط d به آخر آن‌ها اضافه خواهد شد.

Close → closed

افعال منتهی به y به‌صورت بررسی می‌شوند. اگر قبل y مصوت باشد ed و اگر صامت باشد y به i تبدیل می‌شود.

Enjoy → enjoyed

Vary → varied

افعالی که تکیه در سیلاب آخر باشد حرف بی‌صدای آخر آن‌ها دو بار تکرار می‌شود.

Trap → trapped

حال کامل استمراری (present perfect continuous)

فرمول ساخت زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

در آخرین زمان مربوط به افعال زمان حال در زبان انگلیسی، به زمان حال کامل استمراری می رسیم. برای ساخت فعل حال کامل استمراری در زبان انگلیسی باید از این کلمات استفاده کنید. شما باید افعال کمکی have/has را به همراه been با فعل ing دار ترکیب کنید. فعل کمکی has برای سوم شخص مفرد به‌کاربرده می‌شود. در سایر موارد باید از have استفاده کنید. برای درک بهتر این مطلب مثال‌های زیر را بررسی کنید:

جمله مثبت

فاعل + have / has + been + دار ing فعل

He has been speaking.

جمله منفی

فاعل + have not / haven’t یا has not / hasn’t + been + دار ing فعل

He has not been speaking.

جمله سوالی

Have or has + فاعل + been + دار ing فعل?

Has he been speaking?

کاربرد زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

برای صحبت درباره کاری که درگذشته شروع‌شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

I have been playing football for five years.

پنج سال است که فوتبال بازی می‌کنم.

برای صحبت در مورد کاری که در گذشته شروع‌شده و لحظاتی قبل تمام‌شده است.

I’m tired because I’ve been running.

من خسته‌ام چون تا همین‌الان در حال دویدن بوده‌ام.

جدول افعال کمکی زمان حال کامل استمراری

مطابق با این جدول برای ساخت فعل‌های کمکی مربوط به زمان حال کامل استمراری عمل کنید.

فاعل فعل کمکی
i have been
you have been
he,she,it has been
we have been
they have been
جدول افعال کمکی زمان حال کامل استمراری

پس از آشنایی با افعال زمان حال در زبان انگلیسی شاید دوست داشته باشید مروری بر افعال زمان آینده در زبان انگلیسی داشته باشید.در ضمن در زمینه گرامر پست های زیر در سایت ما موجود می باشند.

کلام آخر

برای آموزش حرفه ای گرامر سایت انگلیش سی تی نرم افزار آموزش گرامر شیوا را پیشنهاد می کند.